Szkoła Równych Szans. VI edycja PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt  Szkoła Równych Szans - VI edycja realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu”,
Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”,
Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”.

 

Okres realizacji Projektu: 1.09.2016 – 31.12.2017

 

Umowa na dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-3910/15-00

 

Projektodawca: Gmina Kozienice – organ prowadzący przedszkola, szkoły podstawowe
i gimnazjalne z siedzibą ul. Parkowa 3, 26-900 Kozienice

 

Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
z siedzibą ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

 

CELE PROJEKTU

 1. Celem głównym projektu - skierowanym do uczniów/uczennic jest rozwój kompetencji kluczowych zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
 2. Celem głównym projektu - skierowanym do nauczycieli/nauczycielek  jest wspomaganie  wsparcia zawodowego nauczycieli/nauczycielek  w celu doskonalenia  umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły do końca 2017 roku,
 2. podniesienie i rozwój do końca 2017 roku kompetencji kluczowych wśród 95 uczniów/uczennic Publicznego Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych,
 3. ukazanie korzyści płynących z edukacji, wzmocnienie zdolności do wyboru dalszego kształcenia   i uczenia sie przez całe życie,
 4. wyrównanie szans edukacyjnych  uczniów/uczennic poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe,
 5. wsparcie różnych form  doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. zachęcanie kobiet nauczycieli do wyrównywania swoich szans w stosunku do nauczycieli mężczyzn, w tym w zakresie umiejętności TIK (technologie informacyjno komunikacyjne),
 7. wdrażanie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego,
 8. podniesienie jakości kształcenia i wychowania,
 9. wzrost prestiżu szkoły i jej konkurencyjności na rynku edukacyjnym.

ZAJĘCIA STACJONARNE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 

W oparciu o przeprowadzoną przez Szkołę diagnozę jej potrzeb  i zidentyfikowane problemy uczniów i uczennic, zaplanowano następujące rodzaje zajęć:

 1. Język niemiecki w praktyce
 2. Język angielski na co dzień i w pracy
 3. Zrób to sam(a) - zajęcia socjoterapii z elementami zajęć techiczno-plastycznych
 4. Współpraca i współdziałanie - trening umiejętności społecznych
 5. Trening umiejętności społecznych
 6. Jak siedzieć, stać i spać - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 7. Geografia w terenie - koło zainteresowań
 8. Ciekawa fizyka - koło przedmiotowe
 9. Autoprezentacja i budowanie wizerunku - koło muzyczno-teatralne
 10. Lepsze jutro - koło teatralne
 11. Chemia da się lubić - koło przedmiotowe
 12. Biologia - życie wokół nas - koło zainteresowań
 13. Strefa twórczego i logicznego myślenia - koło matematyczne
 14. Matematyka dla każdego
 15. Potrafię, wiem, znam - radę sobie dam
 16. Nowoczesna matematyka
 17. Witryny i aplikacje internetowe
 18. Młody dziennikarz - warsztaty dziennikarskie

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ

KWIECIEŃ 2017 r.

MAJ 2017 r.

CZERWIEC 2017 r.

WRZESIEŃ 2017 r.

 

WYJAZDY EDUKACYJNE

Wyjazdy edukacyjne dla uczniów/uczennic jako forma uzupełnienia udziału w zajęciach:

 1. Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik - udział w zajęciach Laboratorium chemiczne dla uczestników zajęć „Chemia da się lubić - koło przedmiotowe”,
 2. 2 wyjazdy do Kozienickiego Parku Krajobrazowego dla uczestników zajęć „Biologia - życie wokół nas”,
 3. Wyjazd edukacyjny do IMGiW w Warszawie dla uczestników zajęć „Geografia
  w terenie - koło zainteresowań”,
 4. Wyjazd edukacyjny do Muzeum Techniki na lekcję muzealną "Astronomia
  w komputerze - pokazy programów astronomicznych" dla uczestników zajęć „Geografia w terenie - koło zainteresowań”,
 5. Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik - udział w zajęciach Laboratorium fizyczne dla uczestników zajęć „Ciekawa fizyka - koło przedmiotowe”,
 6. Wyjazd edukacyjny do Muzeum Techniki na lekcję muzealną "Laboratorium Fizyczne dla Gimnazjalistów" dla uczestników zajęć „Ciekawa fizyka - koło przedmiotowe”,
 7. Wyjazd edukacyjny na spektakl do teatru muzycznego dla uczestników koła "Autoprezentacja i budowanie wizerunku",
 8. Wyjazd edukacyjny na spektakl do teatru dla uczestników warsztatów "Autoprezentacja i budowanie wizerunku" oraz "Trening pewności siebie"

 

EKSPERYMENTY, POKAZY, WARSZTATY:

 1. Eksperymenty fizyczne - zajęcia ze specjalistą dla uczestników koła przedmiotowego "Ciekawa  fizyka",
 2. 2 Pokazy chemiczne - warsztaty ze specjalistą dla uczestników koła  przedmiotowego "Chemia da się lubić" oraz zainteresowanych uczniów,
 3. Warsztaty z aktorem.

 

FORMY WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK – WARSZTATY, SZKOLENIA:

 1. Skuteczne nauczanie w kontekście inteligencji wielorakich - rozwiązania praktyczne - warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek szkoły;
 2. Ewolucja biologiczna a procesy uczenia się i  nauczania - szkolenie doskonalące dla nauczycieli/nauczycielek szkoły;
 3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych - TIK - warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek szkoły;
 4. Uczeń zdolny - jak pomóc mu rozwinąć skrzydła? - szkolenie rady pedagogicznej.
 

Nasz adres

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. bp. Jana Chrapka

Świerże Górne 25a
26 - 900 Kozienice

tel. 048 614 75 25

e-mail: gim-swierze@wp.pl

e-Dziennik

Dopalacze

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Akcje profilaktyczne